Voorwoord van de voorzitter

 

Geachte,

Beste Collega,

Als vereniging, die zich vooral richt op officieren en calog A-personeel willen we in alle bescheidenheid trachten bij te dragen tot professionalisering van de werking van onze politiezones en het in stand houden van onze onderlinge solidariteit. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten, het verspreiden van informatie (zo zit een abonnement op het professioneel politietijdschrift INFO-REVUE inbegrepen in ons lidgeld) en het uitwisselen van ervaringen op onze verschillende informele activiteiten (waarvan u foto’s en verslagen kan terugvinden op onze eigen website www.kringofficieren.be).

Een van onze initiatieven op professioneel vlak is zeker en vast de organisatie van studiedagen. Deze worden aangeboden tegen kostprijs en betekenen een maximale praktische meerwaarde voor het dagelijks terreinwerk van onze leden en sympathisanten.

Naast studiedagen organiseren wij ook bedrijfsbezoeken die enerzijds professioneel interessant zijn en anderzijds toch prettig zijn om mee te maken. Zo vonden in het verleden reeds bezoeken plaats aan de Luchthaven Zaventem “achter de schermen”, aan Europol in Den Haag en aan het Centraal Station van Antwerpen dat momenteel volop wordt verbouwd in functie van de HST.

Tot slot organiseren wij jaarlijks ook een aantal socio-culturele activiteiten waarbij “netwerking” en het uitwisselen van ervaringen, expertise en kennis in een ontspannend kader centraal staan.

Dit document is bedoeld om u, als lid van onze doelgroep, kennis te laten maken met de structuur, de samenstelling, de visie én het jaarprogramma van onze vereniging.

Voor meer vragen en/of inlichtingen staan wij graag voor u klaar,

Met vriendelijke groet,

 

 

De Voorzitter

 

 

 

 

 

 

FAQ

Wat is het doel van de Koninklijke Kring?

De vereniging heeft tot doel, los van elke politieke of filosofische overtuiging:

Het bevorderen van de professionaliteit, de eendracht, de cultuur en de collegialiteit van de Lokale Politie in het algemeen en deze van de politieofficieren in het bijzonder.  De vereniging wil tevens hartelijke betrekkingen met bestuurlijke en gerechtelijke overheden onderhouden

Dit wil zij bereiken door het optimaliseren van interne en externe communicatie en representatie, het ontwikkelen van beroepskennis, alsook door de morele en materiële belangen van haar leden te verdedigen en de onderlinge solidariteit te bevorderen.

Als doelgroep richten wij ons voornamelijk op de officieren en calog-ambtenaren (A-niveau) van de Lokale Politiezones in Vlaanderen/Brussel in het algemeen en deze van de Provincie Antwerpen in het bijzonder.

Wie kan lid worden van de Kring Officieren ?

De vereniging bestaat uit actieve leden, beschermde leden, steunende leden, VIP-leden en ereleden. 

Actieve leden:

  • De officieren van de Lokale Politie alsook de op rust gestelde politieofficieren van de Lokale Politie
  • De CALOG-ambtenaren die behoren tot niveau A en behoren tot de Lokale Politie alsook de op rust gestelde CALOG-ambtenaren niveau A die behoorden tot de Lokale Politie
  • De directeur-coördinator van de Federale Politie alsook zijn officieren;

De federale officieren die hun werkelijke dienstactiviteiten uitvoeren bij de lokale politie binnen de omschrijving van de door de Kring gedefinieerde politiezones

Beschermde leden

De weduwen of weduwnaars van :

·       overleden politieofficieren van de Lokale

·       de CALOG-ambtenaren die behoren tot niveau A en behoren tot de Lokale Politie;

·       de bestuurlijke directeur-coördinatoren

·       de federale officieren die hun werkelijke dienstactiviteiten uitvoerden bij de lokale politie binnen de omschrijving van de door de Kring gedefinieerde politiezones,

Steunende leden of VIP-leden

Elke persoon, die uit sympathie voor de vereniging jaarlijks een bijdrage betaalt.

Hoe kan je lid worden ?

Kandidaat-actieve, kandidaat-steunende of kandidaat-beschermde leden kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen via bijgevoegd inschrijvingsformulier.

Zij worden toegelaten tot de vereniging mits instemming van de raad van beheer en wanneer zij de jaarlijkse bijdrage betalen aan de vereniging. 

De raad van beheer beslist zonder beroep over de aanneming van nieuwe leden, hij kan ook andere personen als ereleden tot de vereniging toelaten.

Wat kost het om lid te worden ?

Het jaarlijkse lidgeld voor actieve leden is momenteel vastgelegd op 45,00 euro.  Personen die lid worden in de loop van het jaar betalen enkel het resterend saldo à rato van 4 euro per maand.

Het lidgeld voor beschermde en steunende leden (natuurlijke personen) bedraagt eveneens 45,00 euro.

Wat zijn de ledenvoordelen ?

  • Deelname aan alle activiteiten aan bijzondere ledenvoorwaarden
  • Verdediging van morele en materiële belangen van haar leden als drukkingsgroep

Voor rechtspersonen gelden aangepaste ledenvoordelen.

Wat zijn de contactgegevens van de vereniging?

De administratieve zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Oudaan 5.

De dagelijkse werking van de vereniging gebeurt echter via ons secretariaat met als contactpersoon Freddy Rottiers die u op volgende manieren kunt bereiken:

e-mail: secretariaat KKOLP

website : www.kringofficieren.be

Namens het bestuur,

 

De Voorzitter

 

********

  • voor de samenstelling raad van beheer

  • Zoals elke vereniging heeft ook de Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie haar doel geformuleerd in de statuten

********