KKOLP Dossiers

   
dossier kring verzoek tot toepassing van verlof voorafgaand aan de pensionering schrijven aan college  
schorsingsbesluit gouverneur 3 juli 2002 - pdf schorsingsbesluit  
     

   

KKOLP - Dossier Pensioen 2012

     

Pensioen pas mogelijk vanaf 62 jaar
voor de officieren van de ex-gemeentepolitie en ex-GPP en CALOG

Waar blijft het gelijkheidsbeginsel ??

De KKOLP wil zich hiervoor inzetten ! !

 

 

17/02/2012 Schrijven van de KKOLP aan de minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet klik hier om deze brief te consulteren
17/02/2012 Schrijven van de KKOLP aan de minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne klik hier om deze brief te consulteren
17/02/2012 Schrijven van de KKOLP aan de minister van Justitie Annemie Turtelboom klik hier om deze brief te consulteren
17/02/2012 Schrijven van de KKOLP aan het VSOA klik hier om deze brief te consulteren
21/02/2012 Schrijven van de KKOLP aan SYPOL klik hier om deze brief te consulteren
9/03/2012 Antwoord van de minister van Justitie - Annemie Turtelboom klik hier om deze brief te consulteren
19/03/2012 Antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken - Joelle Milquet klik hier om deze brief te consulteren
25/04/2012 Parlementaire vraag aan Milquet klik hier om document te consulteren
15/05/2012 Opstart maillist fundraising klik hier voor verzonden mail
7/06/2012 Infoavond Toelichting Advies Advocaat + beslissing opstart procedure GH
zie onder
13/06/2012 Verslag verzonden aan gedupeerden die ingetekend / bijdrage gestort hebben - - -
26/06/2012 Het verzoeksdchrift tot vernietiging werd ingediend bij het Grondwettelijk Hof beschikbaar voor gedupeerden op lijst & betaald
29/06/2012 Bevestiging ontvangst van het beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof klik hier voor het schrijven te consulteren
9/07/2012 Brochure PDOS overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector zie onder
21/02/2013 Schrijven advocaat - behandeling Grondwettelijk Hof op 13/03/2013 klik hier om deze brief te consulteren
13/03/2013

De zaak werd behandeld voor het Grondwettelijk Hof op 13 maart 2013 en in beraad genomen. Op de zitting werden geen bijkomende vragen gesteld, zodat enkel verwezen werd naar de schriftelijke stukken. Samengevat zal het Hof uitspraak doen over het feit of de verantwoording die de discriminatie ten tijde van de politiehervorming rechtvaardigde, nu, 10 jaar later, huidige discriminatie nog kan rechtvaardigen. Het arrest wordt verwacht binnen 6 weken.

klik hier voor schrijven advocaat
25/04/2013

Bij beschikking van 25 april 2013 heropende het Grondwettelijk Hof de debatten omdat zij wenste ingelicht te worden van de invloed van de artikelen 2 en 3 van de wet van 13.12.2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende pensioenen van de overheidssector op de zaak.

Destijds werd door onze raadsman in overleg een korte analyse gemaakt van deze bepalingen en kwamen wij tot het besluit dat deze wijzigende bepalingen geen invloed hadden op de vraagstelling. Onze raadsman zal één en ander opnemen in de memorie die hij zal indienen.

zie recente briefwisseling hieromtrent

klik hier om schrijven GWH 30-4-13 te consulteren

klik hier voor schrijven advocaat 10-5-13

24/05/2013

Onze raadsman legde op 24 mei 2013 de aanvullende memorie neer waarin uitgebreid wordt aangetoond, eveneens met concrete voorbeelden, dat de wetswijziging van 13.12.2012 de gecreëerde bijkomende discriminaties niet wegneemt. U vindt eveneens de memorie van de tegenpartij. Ook deze komen tot de bevinding dat de wetswijziging geen invloed heeft.

 

klik hier voor schrijven advocaat 24/05/2013

klik hier voor aanvullende memorie debatten

14/06/2013

Het Grondwettelijk Hof heeft op 6 juni uitspraak gedaan. Het hof stelt vast dat artikel 85 en 88 van de wet van 28.12.2011 werden vervangen door de artikelen 2 en 3, 1° van de wet van 13.12.2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector zodat het beroep tegen deze bepalingen zonder voorwerp is geworden.  Verder bepaalt ze dat de zaak die ingeleid werd van de rol zal worden geschrapt indien geen beroep tot vernietiging van de artikelen 2 en 3, 1° van de wet van 13.12.2012 wordt ingesteld vóór 22.06.2013 of indien een dergelijk beroep, wanneer het wordt ingesteld, door het Hof zou worden verworpen.

Het Grondwettelijk Hof deed dan ook geen uitspraak over de grond van de zaak.

Dit wil zeggen dat wij een bijkomende procedure moeten voeren en een verzoekschrift tot nietig verklaring van de artikelen 2 en 3 van de wet van 13.12.2012. Vernietigt het Hof de wet van 13.12.2012 dan treedt de wet van 28.12.2011 terug in voege en zal het Hof zich daarover ten gronde uitspreken.  Een bijkomend verzoekschrift is dan ook noodzakelijk.

Deze week heeft ons raadslid-juriste Vinciane Pötgens overleg gehad met onze raadsman en een vertegenwoordiger van SYPOL met als doel te bekijken of een bijkomende procedure, dat natuurlijk extra kosten met zich meebrengt, nog nuttig is en kansen op slagen heeft

Onze raadsman heeft ons overtuigd dat er zeker slaagkansen zijn!  Ook SYPOL is bereid een deel van de extra kosten op zich te nemen.  Ondertussen is er echter reeds 5000 euro betaald aan procedurekosten en erelonen.  Daarom zijn we genoodzaakt om ook terug een beroep te doen op jullie collegialiteit en rechtvaardigheidsgevoel met het verzoek een bijkomende bijdrage te storten van 50 euro om de extra procedure te bekostigen en dit voor 20 juni gezien de beroepstermijn dan verstrijkt. 

Jullie bijdrage is absoluut noodzakelijk.  Als blijkt dat er niet genoeg bijdragen kunnen worden opgehaald dan zullen we de  procedure (moeten) stopzetten en storten we jullie bijdrage terug.

Gelieve de bijdrage te storten op rekening 220-0971394-72 van de Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie, met vermelding van

“BIJDRAGE 2 PENSIOENDOSSIER NAAM VOORNAAM KORPS”

Alvast dank bij voorbaat !

klik hier voor schrijven advocaat 6/06/2013
20/06/2013 Verzoekschrift 20 juni 2013
klik hier voor schrijven advocaat 25/06/2013
klik hier voor verzoekschrift 20/06/2013
16/10/2013

De advocaten van de Ministerraad hebben een memorie ingediend welke 83 bladzijden telt. Onze raadsman beschikt over een termijn van 30 dagen om hierop een laatste keer te antwoorden en dus een laatste memorie neer te leggen.

Wij houden u verder op de hoogte.

klik hier voor schrijven advocaat 16/10/2013
klik hier voor memorie ministerraad 27/09/2013
19/11/2013 Versie van de memorie van antwoord die werd neergelegd ter Griffie van het Grondwettelijk Hof

klik hier voor schrijven advocaat 19/11/2013
klik hier voor memorie ministerraad ( brief advocaat 19/11/2013)

16/01/2014

Versie memorie van wederantwoord, d.w.z. het antwoord van de tegenpartij
Opmerkingen kunnen overgemaakt worden aan Vinciane Pötgens

vinciane.potgens@stad.antwerpen.be

klik hier voor schrijven advocaat 16/01/2014
klik hier voor memorie van wederrantwoord ( brief advocaat 16/01/2014)
21/05/2014 pleidooien op 21.05.2014 te 14u10 klik hier voor schrijven advocaat 29/04/2014
26/05/2014 zaak werd gepleit en in beraad gehouden klik hier voor schrijven advocaat 26/05/2014
10/07/2014 Schrijven advocaat aan KKOLP ivm arrest Grondwettelijk Hof klik hier voor schrijven advocaat 10/07/2014
10/07/2014 Arrest nr 103-2014 Grondwettelijk Hof klik hier voor het arrest van 10/07/2014
13/07/2014 Reactie op het Arrest Grondwettelijk Hof 10/7/2014 door het Bestuur KKOLP klik hier voor de reactie KKOLP op het arrest
18/7/2014 Verbetering arrest - overweging -12.3.2-20140710-Arrest2014-103 klik hier voor verbetering arrest Arrest2014-103
30/07/2014 Rechtzetting arrest 103-2014 - beschikking 30-07-2014 - Grondwettelijk Hof klik hier voor de rechtzetting
17/09/2014

Lid van een vakbond: Is iedereen gelijk?
”” Het bestuur stelt aan de hand van overgemaakte correspondentie  vast dat officieren die zich mee geëngageerd hadden in de procedure ingeleid bij het Grondwettelijk Hof i.v.m. het pensioendossier, geschoffeerd  worden door hun vakbond en zelfs gevraagd worden om ontslag te nemen.  Tot hiertoe hebben wij weet dat dergelijke praktijken worden toegepast door ACOD en ACV-openbare diensten.   Als KKOLP betreuren we dat dergelijke feiten gebeuren.  Vooral omdat deze organisaties voortdurend claimen op te komen voor het belang van iedereen .  We willen bij deze de getroffen collega’s onze steun betuigen.  De KKOLP en de officieren die zich hadden ingeschreven bij de ingeleide procedure, zijn enkel opgekomen voor het gelijkheidsbeginsel en voor rechtvaardigheid en solidariteit.””

- - -
17/09/2014

Standpunt KKOLP over de inzet van de betoging van 18/9”
””Voor de reden waarom politiemensen nu gaan betogen hebben wij een procedure ingeleid, samen met SYPOL.  Toen vonden we echter geen gehoor, noch bij de politieke verantwoordelijken, noch bij de (andere) representatieve vakbonden, ongeacht wat ze ook mogen beweren.  Niemand verdient het om gebruikt te worden als pasgeld ten gunste van anderen. We betreuren ten zeerste de politieke geladenheid van het arrest dat toevallig of niet in de kaart speelt van de voor liggende besparingsmaatregelen, onder meer ook op het vlak van pensioenen.  Het KKOLP dankt dan ook de overige representatieve vakbonden die eindelijk opkomen voor gelijkheid van IEDEREEN.”””

- - -
14/10/2015

Beste leden en sympathisanten

Via de pers en via de syndicaten hebben jullie ongetwijfeld de laatste ontwikkelingen inzake het pensioendossier opgevangen. Sommige van de erkende / representatieve syndicaten zeggen nu (schaamteloos?) dat zij opkomen voor iedereen.  Dat hadden ze beter al iets eerder gedaan…!

We willen jullie graag een update geven van wat we tot hiertoe hebben gedaan in het kader van het pensioendossier.
* Met het oog op het uiteenzetten van ons standpunt t.a.v. de Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Jan Jambon, hebben we eerst juridisch advies ingewonnen bij onze raadsman, meester Patrick Van der Straten i.v.m. de ondertussen gepubliceerde wet van 12 mei 2015 en i.v.m. het in ontwikkeling zijnde overgangssysteem (NAVAP).
* We hebben overleg gepleegd met de afgevaardigden van SYPOL.
* We hebben een persoonlijk onderhoud gehad met de Minister van Binnenlandse Zaken.  De heer Jan Jambon wees er op dat hij zich bewust was van het onderscheid tussen de officieren en dat hij deze kloof stap voor stap wil verkleinen, maar dat men van hem niet mag verachten dit met één pennentrek te kunnen doen.
* Na het onderhoud met de Minister hebben we opnieuw advies ingewonnen bij onze raadsman.

Betreffende de wet van 12 mei 2015 lijken er voor meester Van der Straten zeker argumenten te zijn op basis waarvan de wet kan worden aangevochten. De Raad van State heeft immers reeds negatief geadviseerd over de verenigbaar van deze wet met artikel 10 en 11 van de Grondwet.
Men blijft categorieën van 15 jaar geleden hanteren, wat thans op zich nog erger is dan voorheen.  Er zou absoluut een gelijke of gelijkwaardige behandeling moeten nagestreefd worden voor alle officieren. 
Om enig effect te kunnen hebben zou er een verzoek tot schorsing ingediend moeten worden. Zonder zo'n verzoek zal iedereen die onder de wet valt immers reeds op pensioen zijn op het ogenblik van de uitspraak. In dat geval zou  het veeleer een symboolzaak zijn zonder enig werkelijk effect.

Of, en in welke mate het opportuun is om, rekening houdende met de commotie die ontstond bij het vorige vernietigingsarrest door het Grondwettelijk Hof, een procedure in te leiden met het oog op het aanvechten van de voordelen die anderen toekomen, is echter een opportuniteitsbeoordeling.   

In onze laatste bestuursvergadering is er dan ook beslist dat dergelijke beslissing niet alleen door het bestuur kan genomen worden.  Net zoals we het vorige keer hebben gedaan, richten we ons opnieuw naar onze leden en alle sympathisanten om af te toetsen of er voldoende draagvlak is

We vragen jullie bij deze om ons per kerende jullie standpunt te laten weten.  Concreet willen we van jullie twee zaken weten:
1° Ook deze wet aanvechten of niet? 
2° Zo ja, zou u in de toekomst opnieuw bereid zijn om een financiële bijdrage te doen.

Labor et fraternitas

voorzitter KKOLP

 
15/12/2015

Beste Leden en Sympathisanten

Zoals jullie ondertussen al vernomen hebben is op 25 november 2015 het  Koninklijk besluit houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie gepubliceerd.
Het daarin voorziene eindeloopbaanregime is van toepassing op alle leden van de geïntegreerde politie.
Het in het koninklijk besluit opgenomen NAVAP (Non-Activiteit-Voorafgaand aan de Pensionering) voert het recht op non-activiteit voorafgaand aan de pensionering, in voor personen die ten minste 33,5 jaren anciënniteit in de openbare sector hebben.
De commissarissen de voormalige gerechtelijke - en gemeentepolitie kunnen echter geen gebruik maken van de voorwaarden NAVAP zoals deze er zijn voor de commissarissen van de voormalige Rijkswacht. Het stelsel van het NAVAP geldt immers enkel voor personeelsleden van het operationeel kader die een preferentiële pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoten vóór 10 juli 2014.  Dat is dus niemand van de officieren van de voormalige gerechtelijke - of  gemeentepolitie.  
Commissarissen van de voormalige Rijkswacht hoeven echter geen 54, 56 of 58 jaar te zijn op datum van 10 juli 2014 om gebruik te kunnen maken van NAVAP.  Zij dienen enkel op die datum aanspraak te kunnen maken op een preferentiële pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar ongeacht de leeftijd van de betrokkene op datum van 10 juli 2014. Dit dus in tegenstelling tot de commissarissen voormalige gerechtelijke - of  gemeentepolitie. 
Een verschillende behandeling blijft dus behouden.
We hebben overleg gehad met de verantwoordelijken van SYPOL en onze raadsman.  SYPOL deelde mee dat ze sowieso het koninklijk besluit zullen aanvechten voor de Raad van State.
Enkel het gedeelte van het koninklijk besluit  dat betrekking heeft op de officieren, zal worden aangevochten. 
Omdat het geen zin heeft om met twee partijen gelijktijdig dezelfde procedure te starten, heeft KKOLP beslist om niet zelf met een aparte procedure te beginnen. 
Alle officieren van de voormalige gerechtelijke - of  gemeentepolitie worden  daarom aangeraden een aanvraag pensioen in te dienen wanneer zij wensen te genieten van dezelfde voorwaarden als hun collega’s commissarissen van de voormalige Rijkswacht.
De weigeringsbeslissingen op hun aanvraag kunnen vervolgens aangevochten worden bij de Raad van State.
In het geval de Raad van State de ongrondwettige voorwaarden in het koninklijk besluit vernietigt, zal de Raad van State vervolgens ook de weigeringsbeslissingen moeten vernietigen. Vervolgens kan desgevallend een  schadevergoeding worden gevorderd bij de Raad van State.
Immers, naast een eventuele schadevergoeding is het indienen van een aanvraag en het aanvechten van de weigeringsbeslissingen voor de officier die het koninklijk besluit mee aanvecht noodzakelijk om zijn belang bij de eerste procedure te behouden.
SYPOL zal een formulier publiceren voor diegenen die als (nieuw) lid in deze aankomende procedure willen worden opgenomen. 
Gezien de procedure verloopt via SYPOL, zal men zich wel lid moeten maken van SYPOL.  Verder zullen aan de procedure geen kosten meer verbonden zijn.
Aan de benadeelden die wensen gebruik te maken van de aankomende procedure van SYPOL, vragen wij om zich zo snel mogelijk te registeren op de website van SYPOL ( www.sypol.be)

Labor et fraternitas

voorzitter KKOLP

 
3/01/2016

SYPOL.BE vraagt met aandrang dat de leden commissarissen ex Gerechtelijke – en Gemeentepolitie die gebruik willen maken van NAVAP en voldoen aan de voorwaarden 1-2 en 3 in artikel XII.XIII.1 ons dit te willen mededelen en dit tegen uiterlijk 15.01.2016.

 
     
FUNDRAISING 1
update : 29/07/2012
TOTAAL : 5730 Euro

 
FUNDRAISING 2 update : 4/07/2013 - 21u00
TOTAAL : 3300 Euro
 
kosten

31/12/2012 - 2500 Eur Advocaat
31/12/2012 - 1000 Eur Advocaat
29/07/2015 - 2700 Eur Aan SYPOL tussenkomst Advocaat
29/07/2015 - 1548,8 Eur Aan SYPOL tussenkomst Advocaat
29/07/2015 - 968 Eur Aan SYPOL tussenkomst Advocaat
DIVERS - 254,7 Eur - logistieke kosten - infomomenten - verzendingskosten - bezoek minister

REST 58,50 Eur - gestort aan SYPOL voor opvolging dossier

 

Visie / Opvolg KKOLP

 

Vanuit het bestuur van de Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie vzw (KKOLP) hebben we het initiatief genomen om de huidige ontwikkelingen inzake het pensioendossier niet lijdzaam te ondergaan.

De Wet van 28/12/2011 houdende diverse bepalingen o.a. maatregelen die betrekking hebben op de pensioenen van de overheidssector, B.S. 30/12/2011, discrimineert de officieren van de ex-gemeentepolitie, officieren van de ex-GPP, mensen die na 1/4/2001 officier werden en tenslotte personeelsleden Calog A die voorheen niet bij de ex-RW werkten. Samen met het overige Calog-kader zijn het de enige categorieën waarop een verhoging van de pensioenleeftijd van toepassing is.

We hebben ondertussen alle bij het dossier betrokken ministers aangeschreven, inclusief de 1° Minister en ook alle vakbonden. De reacties zijn vrij ‘pover’. Enkel SYPOL neemt een strijdvaardig standpunt in.

De KKOLP zal alle Vlaamse PZ’s, CSD’s en FGP’s stuk voor stuk contacteren om een naamlijst (inclusief e-mail adressen) samen te stellen van alle officieren en Calog A die door de wet van 28/12/2011 worden benadeeld.

Met het oog op het opstarten van een procedure bij het Grondwettelijk Hof, zijn we ondertussen op zoek gegaan naar een advocaat. Er is al een shortlist samengesteld van advocaten die gespecialiseerd zijn in het voeren van procedures bij het Grondwettelijk Hof en die een uitstekende reputatie genieten. Het opstarten van dergelijke procedure moet immers binnen de 6 maand gebeuren.

Van zodra we zicht hebben op de kosten van dergelijke procedure, zullen we een fundraising doen bij alle officieren die we kunnen bereiken en die door de wet benadeeld worden.

We vernemen dat men mogelijk een KB zou willen maken om de discriminatie een stuk weg te werken… We zijn echter alleszins niet van plan om ons als lammetjes te laten discrimineren en gewoon af te wachten wat er zal gebeuren. We willen met onze actie de druk op de ketel houden en niet dezelfde fouten maken zoals in 2001.

Wordt er ondertussen een bevredigende oplossing gevonden, zoveel te beter, zo niet, dan zullen we tijdig klaar zijn om de discriminatie aan te kaarten bij het Grondwettelijk Hof.

We kunnen u wel reeds melden dat er zeker elementen zijn die in ons voordeel pleiten.

7 juni 2012 - toelichting advies advocaat + unanieme beslissing + we zijn het beu dat ons 'worteltjes' worden voorgehouden

KKOLP stapt in naam van de benadeelde officieren en calog A naar het Grondwettelijk Hof ! Stapt u mee ?

Wij danken u voor de vele positieve reacties. Onze bijzondere dank gaat zeker uit naar de collegae die gevolg hebben gegeven aan onze oproep tot fundraising en een kleine bijdrage hebben gestort voor het juridisch advies. We zijn er financieel nog niet uit maar wij hopen om nog collega’s te overtuigen om mee in onze strijd tegen deze discriminatie te stappen.

Sinds februari trachten we als vereniging bij de politiek verantwoordelijken alsook bij de verschillende vakbonden deze zware discriminatie van een gedeelte van de zogenaamde “geïntegreerde politie” aan te kaarten, maar tot op heden blijven deze allemaal Oost-Indisch doof uitgezonderd de vakvereniging SYPOL.

Tot op heden houdt men ons vooral een wortel voor met de beloften dat er uitvoeringsbesluiten zouden komen waardoor het allemaal niet zo erg zou zijn, of kregen we zelfs van vakbonden de “raad” om vooral niet teveel baren te maken om de verworven voordelen van hun andere leden niet te hypothekeren.

Met andere woorden zijn wij als officieren ex-gemeentepolitie, officieren ex-GPP, calog A (voorheen niet tewerkgesteld bij Rijkswacht) alsook de nieuwe officieren benoemd na 01.04.2001 niet interessant genoeg om te verdedigen. De “geïntegreerde politie” lijkt hier dus wel een hol begrip.

Wij hebben vervolgens dan maar zelf een gespecialiseerde advocaat onder de arm genomen om een juridisch advies/ontwerp verzoekschrift op te stellen omtrent te problematiek zodat we kunnen bekijken of we voldoende objectieve criteria hebben die een verdere procedure voor het Grondwettelijk Hof rechtvaardigen.

Op donderdag 7 juni werd dit door de advocaat zelf, meester Van der Straten, toegelicht op de infoavond voor de benadeelden. Hieruit bleek dat er niet 1 maar meerdere objectieve elementen zijn om te besluiten dat de wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen (in het bijzonder art. 85 en 89) de artikelen 177 en 184 van de Grondwet alsook het artikel 1 van het Eerst Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt !

De voltallige vergadering was dan ook akkoord om dan ook effectief de zaak aanhangig te maken bij het Grondwettelijk Hof ! De aanwezigen en de reeds geregistreerde benadeelden zullen hiervan nog een verslag ontvangen.

Hoe meer gedupeerden we verzamelen om onze zaak te ondersteunen, hoe beter. Niet alleen om een duidelijk statement te maken, maar ook omdat dergelijke procedures niet gratis zijn en wij als vereniging niet over eigen financiële middelen beschikken om dit allemaal te bekostigen.

Daarom vragen we dan ook aan de benadeelden die dit nog niet gedaan hebben en die alsnog mee instappen in de procedure om een bijdrage te storten van 50 euro onze rekening het rekeningnummer: 220 -0971394-72 (BIC: GEBABEBB / IBAN: BE38 2200 9713 9472) – Koninklijke Kring Officieren, met de mededeling: ‘Bijdrage juridische kosten Grondwettelijk Hof’

Vecht mee !! .... of kies voor

Verder vroeg onze advocaat om ook persoonlijke verhalen van benadeelden die hier rechtstreekse gevolgen van dragen aan hem over te maken (bijvoorbeeld een beschrijving van het feit dat uw samenwerkt met persoon X of Y, dezelfde taken doet maar dat uw collega nu plots x-jaar voor u met pensioen kan enz…). Deze verhalen mogen overgemaakt worden via info@kringofficieren.be en wij zullen deze dan bezorgen aan onze raadsheer. (de namen van collega X of Y hoeft u natuurlijk niet te vermelden)

Om u persoonlijk ook als benadeelde te kunnen registreren na betaling van de bijdrage hebben wij volgende gegevens van u nodig, met verzoek om deze aan ons over te maken: (de collegae die dit reeds aan ons hebben overgemaakt moeten dit uiteraard niet meer doen)

  • Naam Voornaam :
  • Geboortedatum:
  • Officier ex-gem.politie - Officier ex-GPP - officier na hervorming 2001 - Calog A (*schrappen wat niet past)
  • Huidige graad + functie:
  • Huidige plaats van tewerkstelling (PZ, dienst):
  • Postadres:
  • Tel/GSM:
  • E-mail :

Wij hopen alvast op uw bijdrage en dat u ook actief mee op zoek gaat naar benadeelden die onze actie mee ondersteunen !

 

Brochure PDOS overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

Enkel consulteren op: Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector ( http://pdos.fgov.be/pdos/pdf/professionals/pension_reform.03.nl.pdf )
Docnaam : brochure_hervorming.indd - Creatiedatum van de pdf 9/07/2012
Opmerking : op blz 2 staat  “ Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de PDOS. “
Opmerking webmaster naamgeving ?? ‘brochure’ = Van Dale ‘ folder of boekje met informatieve tekst’

In de nieuwe brochure van PDOS (pensioendienst voor de overheidssector) is het duidelijk te lezen dat de pensioenleeftijd voor officieren ex-gemeentepolitie; ex-GPP en CALOG 62 jaar zal worden:

Blz 8:
2. Bij de geïntegreerde politie bestaan er preferentiële leeftijdsgrenzen (58 jaar) en loopbaanvoorwaarden (20 dienstjaren zonder diplomabonificatie) voor de niet-officieren van het operationeel kader. Het gaat om de hulpagenten, het basiskader en het middenkader. Opgelet : Voor de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie (KALOG) en de officieren van het operationeel kader bestaan er geen preferentiële leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Zij vallen dan ook onder het algemeen regime.

3. Ook voor bepaalde ex-rijkswachtofficieren en onderofficieren die nu deel uitmaken van de geïntegreerde politie bestaan er preferentiële leeftijdsgrenzen (54, 56 of 58 jaar) en loopbaanvoorwaarden (20 dienstjaren zonder diplomabonificatie).

Voor diegenen die de strijd van KKOLP vzw tegen deze onwezenlijke ongelijkheid binnen de “geïntegreerde politie georganiseerd met 2 maten en gewichten” ook financieel hebben ondersteund nogmaals onze dank.

Het zal onze enigste kans zijn want uitgezonderd van het erkende syndicaat SYPOL hebben wij, noch van de Federale Politie, noch van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, noch van de “representatieve” vakbonden hier enige officiële steun gekregen.

Wenst u nog mee in te stappen in de procedure voor het Grondwettelijk Hof .... mail ons uw contactgegevens ! (zie hoger).

Samen sterk

! Labor et fraternitas !