Geschiedenis & Historiek

 

 

********

De KONINKLIJKE  KRING  VAN  OFFICIEREN  VAN  DE  LOKALE  POLITIE  VAN ANTWERPEN  EN  OMLIGGENDE  POLITIEZONES , of kortweg de KRING genoemd bestaat al meer dan 100 jaar.

Het oprichten van een kring van politieofficieren liep niet van een leien dakje. Er heerste een anti-syndicale geest bij de beleidsmensen. Er bestond in Antwerpen een Politiestatuut van 1862.

Het was een tijd waar het woord van de hoofdcommissaris wet was.

Toen gold de stelling dat een officier steeds van dienst was, 24 op 24 uur. Hij moest wonen in “zijn” kwartier. Zijn private woning moest gelegen zijn in de wijk waar hij werkte en de woning moest voorzien zijn van een plaat waarop de naam en hoedanigheid stond vermeld. Als hij buiten de diensturen zijn wijk wenste te verlaten moest hij de toelating vragen aan zijn commissaris. Dit werd in 1898 afgeschaft waarbij de officier, buiten zijn diensturen, zich op het ganse grondgebied van de Stad mocht begeven.

Ook de andere openbare ambtenaren ondergingen veel willekeur en de wet van 30 juli 1903 op de vastheid van de gemeentebedieningen moest hieraan een einde stellen doordat onrechtvaardigheid naar de bedienden en hun gezin ook onrechtvaardigheid naar de algemene samenleving was.

Er kwamen meer maatschappelijke veranderingen op cultureel, sociaal, politiek en economisch vlak die hier vooral onder invloed stonden van de uitbreiding van de Stad en de expansie van de haven.

De politie moest herstructureren!

Het idee om aan deze herinrichting mee te werken kwam van enkele politieofficieren en zij gingen zich hiervoor verenigen.

Een comité, een “Cercle” werd opgericht in 1896, ondersteund door 33 van de 48 politieofficieren. 

Het duurde echter tot 17 april 1901 dat de “Cercle des Officiers de Police de la ville d’Anvers” officieel werd gesticht. Het aantal stichtende leden bedroeg 50 op een toenmalig kader van 52 politieofficieren.

De Commissarissen en gepensioneerden werden geweerd met het idee dat de commissarissen teveel invloed zouden kunnen uitoefenen en de ideeën van de officieren zou kunnen smoren alsook de gepensioneerden omdat zij geen werkelijke voeling meer hadden met de “job”.

In 1921 werden de statuten aangepast en werd de benaming formeel “Kring der Commissarissen en Adjunct-commissarissen van Politie der Stad Antwerpen’. Hierdoor konden commissarissen ook lid worden wat dan ook prompt gebeurde.

Vanaf 1921 konden gepensioneerde leden van het korps ook lid blijven of zelfs nadien toetreden. Vanaf 1927 werd uitbreiding tot de ganse agglomeratie aangenomen en het predikaat en ‘omliggende gemeenten’ werd toegevoegd.

In 1930 telde de Kring 189 leden waarvan 155 effectief in dienst waren.  

De invloed van de Kring kende eveneens een cyclisch verloop. In de loop der tijd hebben zij invloed kunnen uitoefenen op meer begrip voor officieren, uurregeling, rustdagen, studiedagen, weddenaanpassingen, het afhouden van benoemingen van commissarissen van buiten het eigen korps, zelfs het tegenhouden van een 2de politiekorps dat zou ressorteren onder de dienst van Kaaien en Afdaken en eerder gericht was naar de havenactiviteiten.  Op sociaal en cultureel vlak kreeg de Kring bekendheid door haar filantropische inbreng via de opbrengsten van de galaconcerten en het organiseren van reizen.

Momenteel wordt het politielandschap drastisch gewijzigd.

Hierbij is de inbreng van het lokale overheid naar de federale overheid zeer beperkt.

Met de kaderwet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en een koninklijk besluit van 30 maart 2001 (gekend als mammoet) en nog andere diverse besluiten werd de regeling van de rechtspositie van het politiepersoneel in een (moeizaam) hervormingsproces gestuwd.

Niettegenstaande momenteel ook de kring evolueert naar een “vernieuwde kring” blijven de fundamenten behouden namelijk de inzet rond het algemeen belang van de politieofficier.

Verder heeft het zijne majesteit de Koning behaagt om verder zijn koninklijke bescherming te verlenen aan onze vereniging onder haar nieuwe naam: Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende Politiezones.

 

********