KKOLP FAQ

 

 

lid worden?

 

toetredingsformulier 

  klik hier voor ACTIEF lid

  klik hier voor Steunend Lid Rechtspersoon

  klik hier voor Steunend Lid Natuurlijk Persoon

  klik hier voor VIP Lid Rechtspersoon

----) bankoverschrijving klik hier voor overschrijvingsformulier

Inhoudsopgave - FAQ

  1. Wat is het doel van de vereniging?
  2. Wie kan lid worden van de Kring Officieren?
  3. Hoe kan je lid worden?
  4. Wat kost het om lid te worden?
  5. Wat zijn de ledenvoordelen?
  6. volgende faq .... .... ?

Wat is het doel van de vereniging ?

De vereniging heeft tot doel, los van elke politieke of filosofische overtuiging:

Het bevorderen van de professionaliteit, de eendracht, de cultuur en de collegialiteit van de Lokale Politie in het algemeen en deze van de politieofficieren in het bijzonder.  De vereniging wil tevens hartelijke betrekkingen met bestuurlijke en gerechtelijke overheden onderhouden

Dit wil zij bereiken door het optimaliseren van interne en externe communicatie en representatie, het ontwikkelen van beroepskennis, alsook door de morele en materiële belangen van haar leden te verdedigen en de onderlinge solidariteit te bevorderen.

Als doelgroep richten wij ons voornamelijk op de officieren en calog-ambtenare (A-niveau) van de Lokale Politiezones in Vlaanderen/Brussel in het algemeen en deze van de Provincie Antwerpen in het bijzonder

 

Terug naar begin

Wie kan lid worden van de Kring Officieren ?

De vereniging bestaat uit actieve leden, beschermde leden, steunende leden, VIP-leden en ereleden. 

Actieve leden:

 

Beschermde leden

De weduwen of weduwnaars van :

 

Steunende leden of VIP-leden

Elke persoon, die uit sympathie voor de vereniging jaarlijks een bijdrage betaalt.

Ook rechtspersonen kunnen steunend of VIP-lid worden van onze vereniging.  Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met één van de bestuursleden.

 

Terug naar begin

Hoe kan je lid worden?

Kandidaat-actieve, kandidaat-steunende of kandidaat-beschermde leden kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen bij een van de beheerders van de vereniging.

Zij worden toegelaten tot de vereniging mits instemming van de raad van beheer en wanneer zij de jaarlijkse bijdrage betalen aan de vereniging. 

De raad van beheer beslist zonder beroep over de aanneming van nieuwe leden, hij kan ook andere personen als ereleden tot de vereniging toelaten

 

Terug naar begin

Wat kost het om lid te worden?

Het jaarlijkse lidgeld voor actieve leden is momenteel vastgelegd op € 45.  Het lidgeld voor beschermde en steunende leden (natuurlijke personen) bedraagt eveneens € 45.

Voor rechtspersonen gelden andere voorwaarden

lidgeld actieve leden:

per jaar 45 Euro ( indien overgeschreven OP bankrekening Kring voor einde februari 40 euro)

per zes maanden  23 Euro

per trimester 12 Euro

per maand 4 Euro

Het eerste jaar dat het jaarlijkse lidgeld verschuldigd is worden de resterende maanden van het lidmaatschap berekend a rato van 4 euro per maand. Iemand die dus in de loop van de maand mei lid wordt zal lidgeld betalen vanaf 1 mei. Op die manier dient het nieuwe lid geen 45 euro te betalen doch wel 4 X 8 = 32 euro. Iemand die echter in de loop van het eerste trimester (Januari/februari/maart) lid wordt van onze vereniging dient het volledige lidgeld te betalen.

Vanaf het tweede jaar lidmaatschap worden alle leden steeds verondersteld 45 euro lidgeld te betalen (of  23 euro voor 6 maanden, 12 euro voor een trimester of 4 euro per maand). Het tijdstip van betaling heeft vanaf dan geen invloed meer op het te betalen lidgeld.

 

Terug naar begin

Wat zijn de ledenvoordelen?

 

Voor rechtspersonen gelden aangepaste ledenvoordelen.

 

Terug naar begin

volgende faq ... ... laat het ons weten ?

[Dit is het antwoord op de vraag.]

Terug naar begin


Copyright © 2003 Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende Politiezones v.z.w.  *** Alle rechten voorbehouden. ***
Laatst bijgewerkt: 28 januari 2017 .